zondag 27 mei 2007

Nieuws: Wachtlijsten in Zuid-Holland lopen weer op

Rijnmond.nl - 24-05-2007 - De nieuwe wachtlijsten in de jeugdzorg in Zuid-Holland zijn voorlopig niet weggewerkt. Het wordt een zaak van lange adem, zei gedeputeerde Van de Vondervoort in een debat met de Provinciale Staten.

In Zuid-Holland stonden in april ruim 900 jongeren op een wachtlijst voor dagbehandeling of pleegzorg, ruim 300 van hen wacht al meer dan negen weken. Dit komt doordat er meer vraag is naar jeugdzorg dan de instellingen hadden verwacht.


Van de Vondervoort gaat binnenkort met minister Rouvoet van jeugdbeleid praten over extra steun om het probleem op te lossen. Maar ze wil ook meer aandacht voor preventieprojecten. De Provinciale Staten reageerde geschokt op de groeiende wachtlijsten. De SP wil een onderzoek naar de precieze omvang en de oorzaken van de tegenvaller.woensdag 23 mei 2007

Getallen over seksueel misbruik

Tijdens onze laatste bijeenkomst hebben we weinig aandacht gegeven aan seksueel misbuik. Omdat seksueel misbruik vaak voorkomt en bijna even vaak onbesproken blijft, wil ik hier toch aandacht aan geven.

Wat verstaan we onder seksueel misbruik
Onder seksueel misbruik van kinderen verstaan we seksuele contacten van (jong) volwassenen met kinderen jonger dan 16 jaar, die plaatsvinden tegen de zin van het kind of zonder dat het kind deze contacten kan weigeren.

Verschillen tussen jongens en meisjes
De meest voorkomende leeftijd waarop kindermisbruik voorkomt, ligt tussen de acht en twaalf jaar. Het blijkt dat bijna 40% van de vrouwen vóór het zestiende levensjaar een of meer ervaringen met seksueel misbruik heeft gehad. 10% van de mannen heeft ooit in zijn leven met matig tot ernstig seksueel misbruik te maken gehad.

Ernst van het misbruik
Verschillende onderzoeken komen op hetzelfde beeld uit over het verleden van vrouwen en seksueel misbruik. 7% Is ooit zeer ernstig seksueel misbruik of geweld heeft meegemaakt (penetratie of pogingen daartoe), 5% matig misbruik heeft meegemaakt (bijvoorbeeld iemand moeten masturberen) en 16% te maken heeft gehad met minder ernstig misbruik (betast worden boven of onder de kleding).

Hulpvragen
Van alle mensen die seksueel misbruikt zijn, is 2/3 vrouw en 1/3 man. Het gebruik van gespecialiseerde hulpverlening gebruik laat nog een ander beeld zien. Slechts een op de 1/10 cliënten is man.

Seksueel misbruik wordt vaak niet besproken door volwassenen, laat staan dat kinderen zich veilig genoeg voelen om hier over te delen. Jongens blijken nog minder vaak dan meisjes hulp te zoeken naar aanleiding van seksueel misbruik.

Jos Frenken heeft in een beknopt stuk Strafbare seksualiteit en seksueel deviant gedrag: definities en prevalenties onder andere veel getallen geven over hoe vaak seksueel misbuik voorkomt.

dinsdag 22 mei 2007

Kind met een handicap

Zodra er iets nieuws op internet verschijnt met de inhoud 'pleegzorg' krijg ik een mailtje zoals deze:
____________________________
Google Web-melding voor: pleegzorg
De William Schrikker Stichting is een gespecialiseerde instelling voor jeugdbescherming en pleegzorg gericht op kinderen met een handicap of een chronische ...
--------------------------------------------------------------------------------
Deze Google-melding wordt u zodra iets gebeurt aangeboden door Google.
______________________________________________________
En dan lees je...
William Schrikker Pleegzorg spant zich in om gezinsopvoeding ook voor een kind met een handicap mogelijk te maken. Als er ernstige opvoedingsproblemen zijn ontstaan wordt zij ingeschakeld door de kinderrechter. Als eerste wordt dan bekeken of er met de nodige hulp en ondersteuning mogelijkheden zijn in het eigen gezin. Ook het gehandicapte kind heeft immers recht om op te groeien bij zijn eigen ouders. Als dat niet mogelijk is, dan wordt als eerste gekeken of het kind terecht kan in een pleeggezin. Zo kunnen ook kinderen met een handicap in een gewoon gezin opgroeien.

Hechtingsstoornis

Hoe zijn hechtingsstoornissen aan hun symptomen te herkennen? Om welke behandeling vragen hechtingsgestoorde clienten in de uiteenlopende fasen van persoonlijkheidsontwikkeling? En welke maatregelen zijn geboden om een gezonde hechting in de vroege kindertijd te waarborgen? In dit therapiehandboek worden deze vragen uitvoerig aan de orde gesteld. Naast theoretische kennis biedt de auteur vooral een grote hoeveelheid aanwijzingen voor de therapeutische praktijk.Elke stap gaat vergezeld van casusbesprekingen en checklists voor de behandelingspraktijk. Hoofdstukken over adoptie, aandachtsstoornissen en seksueel misbruik geven de lezer aanvullende handvatten voor de diagnose en behandeling in de eigen praktijk.

Het multidisciplinaire therapiehandboek Hechtingsstoornissen is daarom onmisbaar voor professionals die werken met hechtingsgestoorde kinderen: psychologen, psychiaters, kinderartsen, pedagogen, sociaal werkers, therapeuten, pleegouders en leerkrachten.

Hechtingsstoornissen, Praktijkgericht therapiehandboek voor ernstige hechtingsstoornissen bij kinderen
Niels P. Rygaard

Het verloop van hechting tussen ouder en kind

Hechting is het verlangen, de behoefte van een mens, een jong kind in dit geval om de nabijheid te zoeken van een of meerdere specifieke personen. Baby's zijn er van nature op ingesteld een hechte liefdevolle relatie aan te gaan met tenminste een persoon. Deze relatie biedt het kindje veiligheid, geborgenheid, en voldoening. Hechting speelt een zeer belangrijke rol bij de ontwikkeling van een kind. Een goede hechting is essentieel voor een goede emotionele en sociale ontwikkeling en helpt een kind om een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen.

Een leuk en kort artikel over hoe veilige hechting verloopt en wat onveilige hechting is, tot zelfs gedesorienteerde hechting.

Het verloop van hechting tussen ouder en kind
Drs. Tamar de Vos - van der Hoeven

Hechting en therapeutische pleegzorg

Jantiene is agressief naar leeftijdsgenootjes, ze pikt en ze liegt op een manier dat het lijkt of ze haar eigen verhalen gelooft. Tijdens de zwangerschap tien jaar geleden was haar moeder verslaafd en werkzaam in de prostitutie. Aanvankelijk werd Jantiene ernstig verwaarloosd en mogelijk ook mishandeld. De komst van de stiefvader bracht rust in het leven van moeder, maar met Jantiene ging het steeds slechter. Uiteindelijk wordt met moeder een ondertoezichtstelling en een plaatsing in een therapeutisch pleeggezin overeengekomen.

Therapeutische pleegzorg als revaliderende en resocialiserende behandelvorm ontstond vijftig jaar geleden en is tot op de dag van vandaag een waardevolle aanpak gebleken voor kinderen met psychiatrische problemen en een tekortschietende opvoedingsomgeving. De ontwikkeling van deze vorm van (pleeg)zorg, die zich beweegt op het grensvlak tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg, wordt geschetst tegen de achtergrond van de veranderingen in de maatschappelijke context. Probleemkinderen als Jantiene staan daarbij centraal. De problematiek wordt vanuit uiteenlopende invalshoeken beschreven, de multidisciplinaire en multimethodische zorg wordt uiteengezet en ook de juridische haken en ogen komen aan bod. Op basis van de concrete, praktische ervaringen van betrokkenen – de kinderen, hun ouders en pleegouders – beoogt dit boek de lezer een kritische beschouwing van de aanpak te bieden, waarbij er tevens aandacht is voor de positionering ten opzichte van andere zorgprogramma’s. Een therapeutisch pleeggezin kan, zo blijkt, een uitkomst zijn voor kinderen die graag zo gewoon mogelijk leven, ondanks hun problemen en problematische levensstart.

Hechting en therapeutische pleegzorg is als methodiekboek bij uitstek geschikt voor medewerkers in de jeugdzorg en in de kinder- en jeugdpsychiatrie, en voor studenten aan HBO- en universitaire opleidingen tot functie als maatschappelijk werker, (ontwikkelings-)psycholoog, orthopedagoog en (kinder- en jeugd-)psychiater.

Hechting en therapeutische pleegzorg, Een behandelmethodiek voor kinderen met een bedreigd perspectief G.H.F. van der Most / H.Bast / G.H.M.M. ten Horn / A.Hoogwater / B.M.Trooster (red)

maandag 21 mei 2007

Kinderen helpen bij verdriet en verlies

Orthopedagoge Annet Weijers beschrijft in haar artikel Kinderen en rouw hoe kinderen in hun rouwproces begeleid kunnen worden. Ze maakt duidelijk dat een kind eerst moet realiseren wat het verlies betekent en dient te begrijpen wat er is gebeurd. Daarna zal het kind de pijn van het verlies ervaren, verwerken en accepteren. Vervolgens zal het zich moeten aanpassen aan een veranderde omgeving. Tenslotte moet het investeren in nieuwe relaties, leren nieuwe banden aan te gaan en over de toekomst na te denken.
Het gebruik van een methafoor, een beeldspraak, vind ik heel bijzonder en een goede werkzaam middel. Het is een mooi middel om kinderen te helpen hun gevoelens te verwoorden en er uitdrukking aan te geven.

Dagboek van pleegouders

Vandaag vond ik Moossies weblog. Een blog over een gezin dat via Spirit het traject van pleegouder worden en zijn doormaakt. Voorlichtingsavond, aanmelding, gesprekken, training, de voorbereidingen thuis om een pleegkind een thuis te geven... en pleegouder zijn. Het is ontzettend leuk en verrassend om te lezen.

zondag 20 mei 2007

Wachtlijsten jeugdzorg groeien

De jeugdzorg verkeert opnieuw in crisis. Nadat de wachtlijsten begin dit jaar leken te zijn weggewerkt, groeien ze nu zo snel dat eind dit jaar vijfduizend jongeren langer dan negen weken moeten wachten op geschikte hulp. Dit blijkt uit cijfers van de MO Groep, de werkgeversorganisatie voor jeugdzorg.

Minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin is verontrust, maar wil pas inhoudelijk reageren als hij beschikt over de officiële cijfers. Hij heeft de provincies verzocht zo snel mogelijk met die cijfers te komen. Als ook daaruit blijkt dat de wachtlijsten in de jeugdzorg zijn gegroeid, neemt de minister maatregelen. Volgens zijn woordvoerder komt Rouvoet nog deze maand met een voorstel.

De MO Groep eist op korte termijn meer geld. Dit jaar zou bovenop de 40 miljoen euro die het kabinet nu al extra investeert, nog eens 103 miljoen euro vrij moeten worden gemaakt om de wachtlijsten aan te pakken. Daarna is jaarlijks 83 miljoen euro extra nodig.

Begin vorig jaar wachtten vijfduizend jongeren op hulp. Het kabinet investeerde eenmalig 100 miljoen euro om de wachtlijsten te doen verdwijnen. Toenmalig staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) zei op te stappen als het probleem niet voor eind 2006 was opgelost. Op 1 januari 2007 wachtten slechts 283 jongeren.

Voorzitter Hans Nieukerke van de MO Groep zegt dat nu 1600 jongeren op een wachtlijst staan. ‘We luiden daarom de noodklok. Vier maanden nadat de wachtlijsten bijna waren opgelost, moeten nu 700 kinderen wachten op ambulante zorg, staan 525 kinderen in de rij voor een plekje in een tehuis, zijn 200 kinderen aangemeld voor pleegzorg en hebben 170 kinderen dagbehandeling nodig.’

Hiervoor zijn drie redenen. Vorig jaar konden dankzij de extra injectie van 100 miljoen euro tijdelijk meer jongeren worden geholpen. Nu zijn deze projecten stopgezet. Daarnaast groeit de behoefte aan jeugdzorg met 10 procent per jaar. Ten slotte hebben jongeren langer hulp nodig, waardoor weinig plaatsen vrijkomen.

GroenLinks-Kamerlid Dibi wil Rouvoet in een spoeddebat vragen om jaarlijks 60 miljoen euro extra te investeren. ‘We hebben hierover om de zoveel tijd een debat. Er moet gewoon een eind komen aan de wachtlijsten. Ik vind dat Rouvoet, net als zijn voorganger, hieraan zijn politieke lot moet verbinden.’

Kant, Kamerlid voor de SP, roept de minister vandaag al naar de Kamer. Ook zij vindt dat er geld bij moet, minstens even veel als vorig jaar. ‘Je kunt niet eenmalig veel geld uitgeven, en denken dat daarmee het probleem is opgelost. De wachtlijsten moeten nu structureel worden aangepakt.’

VVD-Kamerlid Verdonk vindt dat Rouvoet snel met concrete maatregelen moet komen. ‘Het wordt tijd. Hij heeft er nu bijna honderd dagen over nagedacht’. Verdonk vindt dat efficiënter moet worden gewerkt, maar dat extra investeringen noodzakelijk zijn om de capaciteit in de jeugdzorg te vergroten.

Çörüz (CDA) wil eerst nader onderzoek: ‘Er zijn wachtenden, en hup, Den Haag moet de portemonnee weer trekken. Dat lijkt mij niet de bedoeling. Ik wil eerst weten hoe het nu al weer zo ver heeft kunnen komen. Wat is precies met die 100 miljoen gedaan? Wat doet de sector zelf aan het probleem?’

Ook PvdA-parlementariër Bouchibti wil weten hoe de wachtlijsten zo snel konden groeien, voordat ze Rouvoet om meer geld vraagt. Bouchibti wijst op het regeerakkoord, waarin staat dat de wachtlijsten in de jeugdzorg zullen worden weggewerkt. ‘Daaraan zal ik de minister houden.’

de Volkskrant

zaterdag 19 mei 2007

Pleegzorg vreest toename wachtlijst

Gezien de groei van de pleegzorg en de maximale bezetting van de huidige pleegzorgplaatsen voorziet Pleegzorg Nederland de komende maanden een forse toename van de wachtlijsten.

Om dit te voorkomen wil de organisatie dat de 550 door tijdelijke subsidie gefinancierde opvangplaatsen structureel betaald worden. Dit staat in het rapport dat Pleegzorg Nederland zaterdag heeft aangeboden aan minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin. Mede door de subsidie uit het 'aanvalsplan wachtlijsten 2006' is het aantal 'wachtplaatsen' afgelopen jaar afgenomen van 985 tot 672. Dit zijn kinderen die langer dan negen weken op een plaatsing wachten.

In totaal zijn vorig jaar 7447 nieuwe plaatsingen bij pleegouders gerealiseerd. Het totale aantal kinderen dat in een pleeggezin zat, is in 2006 toegenomen van 12.042 op 1 januari tot 19.461 op 31 december. Dit komt mede doordat kinderen gemiddeld een kortere periode pleegzorg krijgen.

Dankzij de campagne 'Wij zoeken nog een hart met wat ruimte' is de belangstelling voor pleegzorg toegenomen. Zeker 2950 mensen hebben zich aangemeld als aspirant-pleegouder. Dat ligt ruim boven de campagnedoelstelling.

2.081 pleegouders zijn gestopt. De helft daarvan stopte omdat ze zorgden voor kinderen van familie. Die kinderen hadden geen pleegzorg meer nodig.

‘Ingrijpen in gezin meer geaccepteerd’

Het aantal pleegkinderen groeit harder dan het aantal pleegouders. Pleegzorg Nederland wil dat minister Rouvoet van Jeugd en Gezin de tijdelijke extra subsidie omzet in structureel geld. De groeiende maatschappelijke vraag om ‘weer beter voor kinderen te zorgen,’ heeft een prijskaartje volgens René de Bot van Pleegzorg Nederland.

Door Carolien Stam - ‘We zijn meer bezorgd of het goed gaat met onze jeugd dan voorheen,’ zegt René de Bot, directeur van Flexus Pleegzorg in Rotterdam en woordvoerder van Pleegzorg Nederland. De landelijke koepelorganisatie constateert dat de toename van het aantal pleegkinderen harder groeit dan het aantal nieuwe pleegouders. Er is structureel geld nodig.

Succesvolle campagne
De wervingscampagne ‘Wij zoeken nog een hart met wat ruimte’ heeft het afgelopen jaar verassend veel nieuwe pleegouders opgeleverd: zo’n 2950 aspirant-pleegouders hebben zich aangemeld. Het succes is volgens René de Bot vooral te wijten aan de campagnevorm. ‘Wij hebben gebruik gemaakt van commerciële bureaus die tandpasta en wasmiddelen op de markt zetten. De campagne is geënt op principes van het bedrijfsleven om zo effectief mogelijk de mensen te benaderen.’

Structurele hulpvraag
Ondanks de toestroom van pleegouders, groeit het aantal pleegkinderen nog harder. De groeiende hulpvraag is structureel. Dat komt enerzijds door grotere maatschappelijke aandacht voor jeugdzorg met meer pleegkinderen als gevolg en anderzijds door een snellere stijging van het aantal – jonge – kinderen met ernstige problemen.

Sneller ingrijpen
De Bot: ‘Jeugdzorgers zitten er meer bovenop en grijpen eerder sneller in, dan te laat.’ Vroegtijdig ingrijpen is ook weer maatschappelijk acceptabel, ‘We hebben te veel last van overlastgevende schoffies. De tolerantie van vroeger kent zijn grens.’

Prijskaartje
‘Aan de grotere vraag naar hulp hangt een prijskaartje,’ zegt De Bot. Het extra geld dat de vorige staatssecretaris Ross ter beschikking stelde, heeft een uitbreiding van de pleegzorgcapaciteit met ruim 1200 plaatsen opgeleverd. Daarmee is overigens de wachtlijst niet helemaal opgelost, zoals Ross wilde, maar teruggebracht van 985 naar 672 kinderen – die langer dan negen weken op de wachtlijst staan.

Tijdelijke financiering
De helft van de nieuwe plaatsen is slechts tijdelijk door Ross gefinancierd. Pleegzorg Nederland wil nu dat ook voor die ruim 550 pleegzorgplaatsen een structurele financiering komt. Het gaat dan om vergoeding voor de pleegouders plus wervingskosten en de begeleiding van de pleegkinderen.

Slimme besteding
Iedereen in de jeugdzorg vraagt structureel geld om de capaciteit uit te breiden, erkent Pleegzorg-directeur René de Bot. ‘De vraag is hoe je dat geld zo slim mogelijk kunt besteden. Pleegzorg is relatief goedkoop, omdat we werken met vrijwillige pleegouders tegen een vrij lage vergoeding.’ Zorgwelzijn

Wachtlijst pleegzorg verdubbeld

Sittard - Het aantal Limburgse kinderen dat wacht op plaatsing in een pleeggezin is sinds 1 januari verdubbeld. Daarmee is het succes van een vorig jaar door toenmalig staatssecretaris Ross ingezette aanval op de wachtlijsten alweer tenietgedaan. De provinciale jeugdzorginstellingen Xonar en Rubicon luiden de noodklok en vragen structureel extra geld.
Stonden er begin 2007, dankzij eenmalige investeringen, provinciebreed nog maar 29 kinderen in de rij, op 1 april ware ner dat, volgens cijfers van Xonar en Rubicon alweer 62. Van hen hadden er 23, volgens de 'negen weken-norm' van Ross, al lang geplaatst moeten worden.
Als verantwoordelijk minister Rouvout van Jeugd en Gezin niet snel extra geld uittrekt voor de pleegzorg, dreigt opnieuw een forse groei van de wachtlijsten. Dagblad De Limburger

Refokind relatief vaak in pleegzorg

AMERSFOORT (RKnieuws.net) - De Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn (SGJ) slaat alarm over het aantal reformatorische kinderen dat uit huis moet worden geplaatst. De rechterflank van de gereformeerde gezindte lopen compleet uit de pas in vergelijking met andere kerken waarbinnen de SGJ werkt. Terwijl in die kerken het aantal uithuisplaatsingen daalde, nam deze ingrijpende maatregel in bevindelijk-gereformeerde hoek toe van 34 gevallen in 2005 naar 62 in 2006.
Volgens SGJ-directeur Bart Nitrauw komt dat omdat een deel van de reformatorische ouders niet kan omgaan met de openheid van de huidige samenleving. "De televisie heeft men buiten de deur kunnen houden, maar de computer biedt kinderen nu een open verbinding met de wereld.’’ De spanningen die daardoor in het gezin ontstaan, ontaarden in de meest extreme gevallen in kindermishandeling. (Bron: Nederlands Dagblad)